Moció regulació de l’ocupació comercial de la via pública

Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent

MOCIÓ

La proliferació d’establiments que utilitzen la via pública per a exposar els seus productes fa necessària una regulació clara per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, i tot i que podrien ser d’aplicació alguns aspectes de diferents normatives municipals, açò no es produeix amb l’efectivitat que caldria. Per tal que un ciutadà puga saber si l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials al costat de sa casa compleix les normatives, hauria de consultar vàries ordenances. Per tal que un comerciant puga tindre clar, per exemple, que pot afegir una filera de basquets a les que ja té, hauria de disposar de la informació adequada.
Hi ha aspectes del dia a dia de la ciutat que reclamen una bona organització i, en moltes ocasions, un millor control per tal que la ciutadania puga percebre que la ciutat funciona bé. Estem parlant d’aspectes com ara fires i mercats que es realitzen al llarg de l’any, ocupacions de via pública per expositors de menjar, o regulació específica dels metres de voreres a ocupar. Altres qüestions com assenyalar al terra els espais autoritzats, exhibir autoritzacions, etc., són altres aspectes que cal aclarir a quins establiments s’han d’exigir.
En moltes ocasions, algunes instal·lacions obstaculitzen la circulació de vianants i persones amb mobilitat reduïda. Caldria, també, definir i fer complir els metres ocupables.
En el cas d’establiments dedicats a la venda d’alimentació i fruiteries, l’ocupació de via pública que es realitzarà mitjançant expositors, hauria de comptar amb l’informe favorable dels serveis tècnics pel que fa a les seues característiques i dimensions, cosa que ara no passa. Cal garantir que els materials emprats no suposen un perill per als vianants, sense vores perilloses.
Ara mateix, segons ens indiquen les respostes en diferents comissions i reunions municipals, ocupacions de via pública tan importants com la Fira Alternativa i la Medieval, o algunes de les fires que es realitzen pel centre de la ciutat, semblen fora de tota regulació, o en tenen una especial, no pública. Les campanyes de promoció del comerç, que tan bons resultats estan donant, caldria també que tingueren regulació.
Per donar les respectives autoritzacions municipals, cal, en qualsevol cas, que des de l’Ajuntament es tinga clar que es respectaran les normatives sanitàries

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1.Instar a la Junta Local de Govern a que inicie un procés de regulació de tota aquella ocupació de via pública amb finalitats comercials que actualment no ho estiga de forma clara o genere problemes a la ciutadania.
2.Instar a la Junta Local de Govern a iniciar una campanya d’inspecció i informació a tots els establiments que utilitzen la via pública en les seues activitats comercial per tal que aquestes puguen complir aquesta regulació i totes les que hi haja.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 19 de juny de 2013.

rebutjada

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *