Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 84 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Una de les xacres socials més repugnants és, sens dubte, la de la violència de gènere contra la qual es vénen articulant mesures de caràcter legislatiu des de fa temps així com amples campanyes de conscienciació social. Tanmateix, dissortadament encara estem molt lluny d’eradicar-la per la qual cosa es fan imprescindibles tots els esforços, entre ells els dirigits a l’augment de la visibilitat de la situació real.
És per això que resulten sorprenents, indignants i absolutament rebutjables les informacions que apunten que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat pretén introduir canvis en el model del còmput de la violència de gènere, comptabilitzant només les víctimes mortals i les que siguen hospitalitzades almenys 24 hores, tot i deixant fora de l’estadística oficial i, per tant, invisibilitzant-les, la resta de víctimes d’agressions, és a dir, la immensa majoria.
Al marge de la falta de sensibilitat que demostraria eixa mesura, el canvi de criteri pot suposar una minimització d’un problema social tan greu com la violència de gènere i qui sap si amb la disminució estadística oficial va aparellada un retall en els recursos d’assistència a les víctimes.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

Manifestar la seua voluntat de continuar treballant per a l’eradicació de la violència de gènere, tan se val física, verbal o psicològica.
Demanar al Govern d’Espanya que continue entenent la violència de gènere com una xacra social i la seua lluita com una acció prioritària, per la qual cosa instem a que no es modifiquen els paràmetres per comptabilitzar les víctimes, si no és per eixamplar els supòsits i aconseguir així conéixer la seua veritable dimensió social i no amagar-la.
Donar trasllat del present acord al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 31 d’octubre de 2013.

aprovada