La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha explicat que el seu grup demana iniciar el procés de revisió i actualització de l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat per adaptar-la a la realitat actual de la ciutat i a les noves normatives i actuacions.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha declarat avui que “hem presentat una moció per tal d’instar la Junta de Govern Local a iniciar el procés de revisió i actualització de l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat per adaptar-la a la realitat actual de la ciutat i a les noves normatives i actuacions”.
La regidora de Compromís ha explicat que “l’Ajuntament de Castelló compta amb ordenances municipals que afecten directament l’accessibilitat, com la pròpia Ordenança Municipal d’accessibilitat, aprovada el 26 d’abril de 2007 i altres que l’afecten indirectament, com l’Ordenança Municipal de Taules i Cadires en via pública”.
Ali Brancal ha recordat que “el Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló, el Pla de Mobilitat Urbana així com altres documents com el Pla d’Igualtat d’Oportunitats contenen algunes lleus referències a l’accessibilitat sense entrar en detalls. Al terme municipal s’han realitzat accions de correcció i de supressió de barreres per part de les diferents seccions municipals, bé mitjançant els projectes de remodelació urbana, manteniment de via pública, projectes d’urbanització, projectes d’edificació, projectes d’adaptació de edificis existents, manteniment edificis municipals d’ús públic. Però encara queda molt per fer.
La representant de Compromís ha indicat que “per part del Negociat de Coordinació de Programes de Serveis Socials, s’ha indicat l’existència d’antecedents a tenir en compte, com ara el Pla d’Acció Municipal per Persones amb Discapacitat del 2002, que entre altres contemplaven mesures generals i programes de ciutat accessible i l’existència de la Comissió de Treball anomenada Diversitat Funcional creada l’any 2013 per promoure accions de discriminació positiva a favor de les persones amb discapacitat”.
Finalment, Ali Brancal ha afegit que “l’elaboració recent del Pla d’accessibilitat, fruit d’una moció presentada per Compromís i aprovada per unanimitat al plenari de juliol del 2012, ha constituït un important avanç en saber com està la ciutat i quant queda per fer. En aquest pla, es fa referència a que l’esmentada Ordenança Municipal d’Accessibilitat es troba desfasada i requereix la seva revisió i modificació, tot adaptant-la a les diferents normatives que s’han publicat des de llavors i afegir-hi les mancances cies normatives que s’han detectat en la redacció del Pla d’Accessibilitat. Cal afegir-hi les mancances normatives que s’han detectat en la redacció del Pla d’Accessibilitat. Així mateix hauria de proposar solucions en el cas d’incongruències entre la normativa estatal i d’autonòmica. Cal regular bé per tal de no donar ni un pas enrere en tot el que s’ha aconseguit”.