Enric Porcar i la Sectorial Socioeducativa venien madurant des de fa molts de temps el projecte d’aconseguir que CsPlana es convertira en “Ciutat Educadora”.  Finalment, l’impuls de Compromís ha fet possible una moció de l’ajuntament on, a més d’aconseguir aquest objectiu, s’aprova també una sol·licitud dl’adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE).

Les motivacions són les següents:

Darrerament es fa explícita la dificultat de l’escola per fer front, tota sola, als reptes de la societat actual. El treball educatiu integrat i coordinat de tots els agents del territori és una via eficaç que cal enfortir en el futur. Cal un treball cooperatiu entre tots els agents del territori per donar una resposta integral a les necessitats educatives i garantir la cohesió social. S’ha de treballar des de diversos àmbits: centres educatius, famílies, serveis, poders públics, educació no formal (associacionisme, etc.), s’ha de comptar amb els agents educatius del territori i amb la implicació de la comunitat.

Els canvis experimentats en els àmbits tradicionals de socialització i de convivència (la família, l’escola i el treball) obliguen les institucions i les organitzacions socials i polítiques a incorporar modificacions estructurals en el seu funcionament. Ens trobem davant d’una realitat social cada vegada més fragmentada i diversa, on les noves desigualtats que apareixen es presenten de forma menys agregada. Cada vegada es fa més difícil donar respostes universals i de qualitat a les demandes d’una població menys homogènia, més conscient de les seues necessitats específiques.

A mesura que les necessitats/demandes s ́han anat diversificant, les polítiques s ́han adaptat de manera acumulativa, amb programes i serveis que només donen resposta de manera parcial i segmentada. Necessitem respostes integrades a problemes integrals

Cal concebre l’educació com un assumpte col∙lectiu del qual hem de respondre en comú, conjuntament amb els altres agents, fomentant la responsabilitat col∙lectiva (i promovent respostes col∙lectives) respecte a determinats assumptes comuns.

És necessari crear un Projecte educatiu de Castelló de la Plana.

En la societat actual els elements de transmissió de valors i coneixements esdevenen un element fonamental i bàsic per al desenvolupament social. Ser conscients de la capacitat educativa de cadascun de nosaltres en tant que ciutadans i ciutadanes, membres d’entitats, responsables de departaments o serveis, institucions, etc. és un repte que no és fàcil d’assolir.

Amb aquest objectiu s’impulsa un nou concepte de la ciutat com a agent educatiu actiu i global: la ciutat educadora. És un concepte obert en la mesura que els diferents agents que conformen cada ciutat defineixen la seua voluntat de ser.

El projecte educatiu de Castelló de la Plana s’ha de construir a partir de la voluntat explícita dels agents implicats. Ha de ser el producte d’una reflexió col∙lectiva amb capacitat per a definir­-se. Té com a objectiu la presa de consciència del paper educatiu de tots els agents del territori i la construcció d’un projecte educatiu col∙lectiu, és només a partir de la realitat concreta de cada ciutat i de la voluntat dels seus membres que té veritable sentit el concepte de ciutat educadora.

El projecte educatiu és un procés que pretén analitzar la realitat i transformar-­la a través d’una aposta metodològica de futur. Parteix d’una concepció de l’educació des d’una perspectiva integral, on tota acció destinada a la formació en valors i coneixements de les persones és per ella mateixa una acció educativa.

El projecte té com a marc de referència la ciutat com a espai on es desenvolupa l’activitat educativa. És fonamental que el projecte partisca de la totalitat, o del ventall més ampli possible, d’actors educatius, més enllà dels reglats o formals. Temes com el paper de l’educació i la formació en el mercat de treball, l’educació en valors, la cohesió social, el civisme, el treball coordinat i en xarxa, etc. són qüestions fonamentals. Però també quins actors intervenen, de quina manera es relacionen i com incideixen en el procés educatiu de la ciutadania.

Així haurem de comptar com agents educatius per al projecte educatiu de Castelló de la Plana amb els anomenats recursos d’educació reglats o formals (escoles, instituts, universitat, etc.), fins aquells més informals (esplais, clubs i entitats esportives, associacions culturals, de veïns, etc.).

Fins i tot aquelles que apunten a tot allò que transmet o influeix en la manera de fer, de relacionar­-se, i que, d’una manera o d’una altra, repercuteixen en la convivència, les relacions socials, la cohesió social, el civisme…