Des de Compromís hem treballat per a dur a terme les propostes plantejades en l’Acord del Grau per a les revisions de les ordenances fiscals 2017. Aquestes son les següents:  la reducció del gravamen de l’IBI en un 5,01%, que passaria del 0,7875% al 0,7475%. També s’inclou la baixada del tipus de gravamen de rústica, que passaria de l’1,07 al 0,80%. Una altra modificació plantejada és la nova tributació per als immobles d’ús no residencial, als quals s’aplicaria un 0,85%, encara que només al 5% de les unitats fiscals amb valors cadastrals més alts. L’IBI de característiques especials del port puja fins al 0,90%.

Una modificació de les bonificacions fiscals a les famílies nombroses, que tindran un caràcter més progressiu, en contemplar-se tant el valor cadastral de l’immoble com la renda familiar. En el cas de les famílies amb algun membre en situació de dependència, s’estableix el màxim de bonificació per renda.

Pel que fa a l’IBI també es proposa una bonificació per als immobles l’activitat declarada dels quals estiga relacionada amb la cultura, com una forma de compensar l’elevat IVA cultural. Es beneficiarien les galeries d’art, llibreries, sales de cinema, teatres, sales de concerts i immobles destinats a la producció i representació cultural.

També es proposa una bonificació del 30% en l’IBI als immobles destinats a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d’exclusió o en procés d’inclusió), després de la certificació de la Regidoria de Benestar Social.

La taxa de recollida de residus sòlids urbans contempla un lleuger increment, que compense la pujada en el cost del servei i que a les unitats fiscals d’ús residencial s’aplicarà per trams, prenent com a referència el valor cadastral dels immobles. També es contempla la creació d’un epígraf diferenciat per a les famílies en situació d’exclusió social.

La proposta inclou ajustos de menor rellevància en el catàleg d’impostos i taxes. Al marge de les ordenances fiscals, s’incorpora el compromís de sol·licitar una nova ponència cadastral en 2017 per a ajustar els valors dels immobles a la realitat i la creació del Consell Municipal d’Inspecció.