La Regidoria d’Habitatge aprova les ajudes per al pagament de la hipoteca de les famílies en risc de desnonament

La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat les ajudes per a evitar les execucions hipotecàries o per desnonaments de les persones en situació de risc. “Es tracta d’evitar, en la mesura del possible, que cap família es quede sense vivenda per no poder fer front a la hipoteca”, ha assenyalat la vicealcaldessa i regidora d’Habitatge, Ali Brancal. “Eixe va ser un dels compromisos més importants del nostre programa electoral i continua sent una prioritat, ara que molts veïns i veïnes segueixen patint els efectes de la crisi econòmica”, ha afegit.

El programa té una dotació inicial de 200.000 euros i cobreix el 40% de l’import de la quota hipotecària de la vivenda habitual i permanent durant deu mesos, de gener a octubre de 2017, fins a un màxim de 2.800 euros. Els interessats disposen d’un mes per sol·licitar les ajudes.

Les persones beneficiàries de les ajudes han de ser titulars d’un préstec hipotecari sobre el seu habitatge habitual i permanent, la quota mensual del qual no siga superior als 700 euros. A més, han d’estar empadronades a Castelló amb una antiguitat mínima d’un any i els seus ingressos no poden superar en cap cas els 22.558,77 euros, és a dir, tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Per tal d’optar a les ajudes és requisit obligatori estar al corrent de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social. No podran beneficiar-se les persones que siguen propietàries o usufructuàries d’una altra vivenda excepte en el cas que no puguen gaudir d’ella per motiu de separació o divorci.

La prioritat de les sol·licituds la determinaran els tècnics del departament d’Habitatge d’acord amb els següents criteris: menor nivell d’ingressos; estar afectades per procediments de desdonament, execució hipotecària o dació en pagament sobre l’habitatge habitual i permanent que hagen tingut lloc al llarg dels últims deu anys; ser menors de 30 anys; tindre la condició de família monoparental amb fills, sempre que no existisca cap pensió compensatòria, ni un segon progenitor que aporte ingressos; famílies nombroses; víctimes de violència de gènere o del terrorisme, i persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds presentades, es donarà prioritat a aquella que tinga una major antiguitat en la data de registre d’entrada. I, en el cas de sol·licituds presentades el mateix dia, primarà la del número de registre d’entrada més baix.

Arxivat en: Temes municipals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *