La portaveu adjunta del BLOC-Compromís, Ali Brancal, ha informat que el seu Grup presenta una declaració institucional al proper plenari en la qual es reclama a les Corts Valencianes una modificació de la Llei d’Hisenda Pública per tal que les persones que tinguen impagaments per part de la Generalitat siguen informats en temps i forma de la manera de poder allargar el termini i així evitar que els deutes prescriguen.

Ali Brancal, portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló, ha explicat avui que “la llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana estableix en el seu article 18 el termini de quatre anys per a la prescripció del dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades de la Generalitat. Així, tot i que la presentació de documentació justificativa inicia un nou termini de prescripció, les dificultats de pagament de la Generalitat fan necessari l’adopció de mesures per a que les persones o entitats beneficiàries de les diferents ajudes i subvencions tinguen coneixement de la la situació en què es troben les obligacions reconegudes per la Generalitat i, també, de la forma de reclamació adient per tal d’evitar la prescripció dels seus drets respecte a aquestes”.
La representant del BLOC-Compromís ha comentat que “l’objectiu final seria evitar que els impagaments de la Generalitat acaben generant un perjuí encara major als beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions reconegudes”.
Per tot açò, Ali Brancal ha anunciat que “plantegem una declaració institucional al proper plenari en la qual instem les Corts Valencianes a modificar aquest article 18, de manera que s’incloga un termini imperatiu i previ de 90 dies d’antelació respecte al compliment del termini de prescripció recollit en el present article, abans del qual la Generalitat haurà de comunicar als creditors legítims o els seus drethavents, el temps que resta per a la prescripció i la forma en que poden presentar una reclamació que inicie un nou termini de prescripció”.
Finalment, la representant del BLOC-Compromís ha afegit que “d’aquesta manera, s’introduirien garanties per tal que les persones afectades per retards en el pagament de subvencions i ajudes per part de la Generalitat no vegen augment el seu perjuí, fins el punt que puguen acabar per no percebre el que els pertoca”.

Podeu consultar el text de la declaració punxant ací.