Ali Brancal Mas, com portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 84 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, estableix en el seu article 18 el termini de quatre anys per a la prescripció del dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades de la Generalitat.
Tot i que la presentació de documentació justificativa inicia un nou termini de prescripció, les dificultats de pagament de la Generalitat fan necessari l’adopció de mesures per a que les persones o entitats beneficiàries de les diferents ajudes i subvencions tinguen coneixement des següents aspectes
a) La situació en què es troben les obligacions reconegudes per la Generalitat .
b) La forma de reclamació adient per tal d’evitar la prescripció dels seus drets respecte a aquestes.

L’objectiu final és evitar que els impagaments de la Generalitat acaben generant un perjuí encara major als beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions reconegudes.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

Primer.- Instar les Corts Valencianes a que aproven la modificació de l’article 18 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 199, de manera que s’afegeix un nou apartat al citat article, una disposició derogatòria i un altra final, amb la següent redacció:

“2bis. Amb caràcter imperatiu i previ amb 90 dies d’antelació respecte al compliment del termini de prescripció recollit en el present article, la Generalitat haurà de comunicar als creditors legítims o els seus drethavents, el temps que resta per a la prescripció i la forma en que poden presentar una reclamació que inicie un nou termini de prescripció.

Disposició derogatòria. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s’opose a aquesta llei.

Disposició final. Entrada en vigor. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”.

Segon.- Traslladar aquest acord a la Presidència de les Corts Valencianes, al Govern de la Generalitat i a tots els Grups representats al parlament valencià.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 20 de febrer de 2013.

rebutjada