Els orígens dels Arxius Històrics Provincials es remunten a l’Ordre conjunta dels Ministeris de Justícia i Instrucció Pública de 12 de novembre de 1931, que va disposar la creació d’aquestos centres en totes les capitals de província. Amb el transcurs dels anys, els Arxius Històrics Provincials van esdevenir institucions claus en la preservació del patrimoni documental, al temps que assumien noves funcions i acollien nous fons documentals.

Amb l’adveniment del règim democràtic els Arxius Històrics Provincials han continuat rebent documentació notarial i de l’administració central i també, mitjançant dipòsit, fons procedents de les administracions autonòmiques i d’altres procedències. Paral·lelament, la seua gestió ha sigut transferida a les Comunitats Autònomes, si bé han mantingut la seua titularitat estatal.

L’Arxiu Històric Provincial de Castelló (en endavant AHPCs), creat per Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 7 de novembre de 1968 i gestionat per la Generalitat Valenciana des del 13 d’octubre de 1983, des del seu naixement ha anat reunint quantiosos i valuosos fons documentals: protocols notarials dels segles XVII a XX, documentació procedent de la Gerència Territorial del Cadastre, fons de les delegacions de Treball, Educació i Cultura, Indústria, Comerç i Informació i Turisme, documentació procedent del Govern Civil, documentació dels Jutjats d’Instrucció de Nules, Llucena i Castelló, expedients de responsabilitats polítiques, documentació de la Secretaria General del Moviment, documentació cedida en dipòsit per les Conselleries de Cultura i Educació, Treball i Hisenda, documentació de les clíniques “Santa Teresa” i “Misericordia” i de la Cartoixa de Val de Crist, pergamins i manuscrits que es remunten, en alguns casos, al segle XIII, etc.

L’AHPCs no disposa de seu pròpia: des de 1989 els seus dipòsits estan ubicats circumstancialment al soterrani de la Biblioteca Pública de l’Estat, en unes dependències inicialment projectades per a d’altres finalitats, exposades a freqüents inundacions i a elevats nivells d’humitat i que es troben ja al màxim de la seua capacitat. D’aquesta manera, des de fa ja diversos anys resulta inviable efectuar nous ingressos de documents a l’AHPCs. En conseqüència, els valuosos fons documentals que acull l’AHPCs es troben en perill de patir greus deterioraments físics.

Actualment l’AHPCs tampoc disposa de personal adscrit al seu servei, per la qual cosa es troben totalment abandonades les funcions bàsiques que s’han de desenvolupar en un servei d’arxiu: classificació i ordenació dels fons, elaboració i millora dels instruments de descripció, implementació de mesures de conservació i preservació, informatització i difusió dels fons documentals, etc.

D’altra banda, la saturació dels dipòsits de l’AHPCs impedeix dur a terme la seua funció com a arxiu intermedi de l’administració perifèrica de l’Estat, circumstància que està provocant ja que la documentació reste emmagatzemada desorganitzadament i en condicions dolentes i acabe sucumbint a la destrucció de documents totalment arbitrària i no subjecta ni als criteris arxivístics adients ni a les directrius i procediments establerts per la legislació vigent.

Aquesta situació de greu precarietat que afecta tant a les instal·lacions com al servei de l’AHPCs constitueix una excepció vergonyant en el conjunt de l’Estat Espanyol, ja que Castelló és l’única província on l’Arxiu Històric Provincial no disposa ni de seu ni de personal propis.

Davant d’aquest panorama desolador, les diverses administracions implicades en dotar a l’AHPCs dels recursos materials i personals que li pertoquen –l’Administració General de l’Estat i la Generalitat Valenciana– han mantingut, en totes les èpoques i sota els governs de diferent signe polític que s’han anat succeint, una predisposició quasi nul·la de cara a rescatar aquest arxiu de la seua situació d’absolut abandonament. Aquesta actitud de deixadesa de les administracions públiques suposa una flagrant desconsideració a la legislació sobre patrimoni documental i arxius.

Donats els greus impediments per efectuar consultes i accedir a la informació dels documents dipositats a l’AHPCs, s’està privant a la ciutadania de les comarques de Castelló d’un equipament cultural de primer ordre, peça clau per al coneixement del nostre passat, per a la configuració de la nostra memòria i de la nostra identitat i per a la dinamització cultural de les nostres terres.
Pel mateix motiu, s’està dificultant greument tant l’exercici per part dels ciutadans dels seus drets, com les funcions i tasques encomanades a les administracions, ja que cal tenir en compte que bona part dels documents dipositats a l’AHPCs encara conserven el seu valor probatori i jurídic –per exemple els procedents de la Gerència Territorial del Cadastre– i es troben, com la resta, en condicions de difícil accés.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal de Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

Instar al Govern Central i al Consell a dotar d’un partida pressupostària suficient per tal de posar en marxa un servei eficient d’Arxiu Històric de la Província de Castelló, tot proporcionant-li una seu pròpia amb l’equipament necessari per al seu funcionament, així com de personal tècnic, administratiu i subaltern.