Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent

MOCIÓ

L’Ajuntament de Castelló contribueix amb recursos públics a nombroses activitats culturals i esportives que se celebren a la nostra ciutat, bé directament o bé a través de Castelló Cultural. Aquestes inversions possibiliten, en alguns casos, que algunes activitats puguen ser dutes a terme; des de Compromís entenem que el recolzament a l’activitat cultural, artística i esportiva ha de ser
una de les prioritats de qualsevol govern.
A canvi d’aquest recolzament, l’Ajuntament de Castelló disposa regularment d’entrades per accedir gratuïtament als espectacles finançats amb diners municipals. Aquestes entrades són repartides per l’equip de govern; unes poques entre els grups de l’oposició i la resta entre associacions o particulars, amb criteris discrecionals i, en qualsevol cas, no coneguts per la ciutadania. Al capdavall, es tracten d’entrades d’espectacles pagats, total o parcialment, amb diners públics, i per tant el repartiment hauria d’evitar la discrecionalitat per part de l’equip de govern: si els recursos són públics, el repartiment d’entrades ha de ser transparent.
Des de Compromís entenem que cal un model alternatiu de repartiment d’aquestes entrades que corresponen a l’Ajuntament. Aquest nou model haurà d’evitar la discrecionalitat per part de l’equip de govern o dels grups municipals, per tal que el repartiment no siga percebut com a un favor personal o un tracte preferencial per qüestions polítiques. Un model obert al conjunt de la ciutadania, que no estiga vehiculat a través dels regidors de la corporació per defugir el clientelisme, i que servisca per tal que els recursos públics invertits i que acaben convertits en entrades revertisquen en el conjunt de la ciutadania, i no només en aquelles persones amb una relació directa amb l’equip de govern o amb els grups municipals.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

Crear una comissió, formada per representants de tots els Grups Municipals, per tal d’elaborar un nou model de repartiment de les entrades gratuïtes per a espectacles que corresponen a l’Ajuntament. Aquest nou model haurà de defugir de la discrecionalitat, obrir l’accés a les entrades al conjunt de la ciutadania i evitar que siguen els regidors qui acaben concedint o no entrades a individus o col·lectius.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 30 d’octubre de 2013.

rebutjada