Es dirigeix a comerciants minoristes, autònoms i pimes titulars de comerços, bars, cafeteries, restaurants i locals d’oci nocturn.

L’Ajuntament de Castelló activa una nova línia d’ajudes dirigida a comerciants minoristes, autònoms, microempreses i petites empreses titulars de comerços, bars, cafeteries, restaurants i locals d’oci nocturn per a fer front als efectes originats pel coronavirus.

Des de l’Ajuntament se treballa per a minimitzar els efectes de la covid-19 a la nostra ciutat, i aquesta nova línia d’ajudes dirigida a sectors que s’han vist molt perjudicats enguany pels efectes derivats de la pandèmia, és una prova d’això.

Les subvencions es finançaran amb càrrec al pressupost municipal per un import total d’un milió d’euros, i sense perjudici d’una possible ampliació de crèdit. La convocatòria de les ajudes, així com les bases específiques per a la seua concessió, s’aprovaran demà en la Junta de Govern Local i es podran sol·licitar a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Aquesta línia de subvencions va destinada a titulars de negocis i empreses de comerç, restauració i oci nocturn que van tancar durant el període d’estat d’alarma o amb un descens en la facturació d’almenys entre un 50% i un 75%; i d’un 25% a un 49,9% respecte a la facturació dels sis mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19. En cas de disminució de la facturació superior al 75% tindran la mateixa consideració que els tancats.

La quantia de les ajudes serà de 1.200 euros en cas de tancament total de l’activitat i quan les pèrdues han sigut superiors al 75%; de 600 euros per a l’obertura amb pèrdues entre el 50% i el 75%; i de 300 euros quan les pèrdues se situen entre el 25% i el 49,9%. La concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d’entrada que figuren registrades en la sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria, prioritzant les que siguen per tancament total de l’activitat. S’atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les ajudes. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data i hora, es prioritzaran els presentats per persones amb diversitat funcional i, en defecte d’això, per dones. Si aquests criteris no foren suficients es farà un sorteig.

Aquestes ajudes hauran de respondre a pal·liar les despeses d’on s’exerceix l’activitat en el terme municipal de Castelló, i sempre que conste en la sol·licitud la declaració responsable del sol·licitant que mantindrà l’activitat oberta al públic almenys fins al dia 31 de desembre de 2021.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Podran presentar-se via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament (sede.castello.es); i de manera presencial, mitjançant petició de cita prèvia (citaprevia.castello.es) al Palau de la Festa i a les tinences d’alcaldia Nord, Oest i Grau.