La Comissió d’Avaluació Ambiental Municipal emet informe favorable després de verificar que el document integra tots els condicionants ambientals

L’Ajuntament de Castelló s’aproxima a l’aprovació definitiva del Pla General, el document estratègic que marcarà el disseny de la ciutat per als pròxims vint anys sota criteris de sostenibilitat, millora de la qualitat de vida de la ciutadania i renovació urbana per a continuar avançant cap a una ciutat més moderna, verda i inclusiva. La Junta de Govern Local preveu emetre aquest dijous la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica del Pla d’Ordenació Detallada (POD),  una vegada obtingut l’informe favorable per part de la Comissió d’Avaluació Ambiental.

Castelló ja compta amb el Pla General Estructural, que va ser aprovat al desembre del passat any. “Un document que va restablir el marc legal urbanístic de la ciutat després de més d’una dècada amb l’ordenament anul·lat per la justícia. Una vegada emesa aquesta declaració ambiental, s’incorporaran al POP les consideracions efectuades per a procedir a la seua aprovació definitiva.

El segon tinent d’alcalde, Ignasi Garcia, ha valorat que “entrem ja en la recta final per adequar l’ordenació urbanística de la nostra ciutat atenent a criteris ambientals i de sostenibilitat territorial, i que posa a les persones com a eix prioritari en la configuració del nostre Pla General”. De fet, Garcia ha destacat que “es tracta d’un desenvolupament urbà amb mirada verda i integradora que permet cohesionar tots els barris de la ciutat i impulsar els nostres sectors, tot per millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes així com la salut ambiental de la ciutat”.

La Declaració Ambiental del Pla d’Ordenació Detallada fa el penúltim pas en el camí perquè Castelló fixe el rumb cap a un model de ciutat més verda i sostenible que ens adapte als reptes del canvi climàtic. L’aposta del nou planejament a ampliar la protecció dels seus recursos ambientals i agraris, plantejant el desenvolupament de connectors ecològics, la recuperació d’espais degradats i la posada en valor del paisatge de la Marjaleria.

Vistiplau ambiental

La Comissió d’Avaluació Ambiental, en sessió del passat 10 de juny, ha acordat emetre l’informe favorable “després de realitzar l’anàlisi tècnica i havent-se verificat que en la proposta del POP aprovada en sessió de 25 d’abril de 2022 s’integren tots els criteris i condicionants ambientals, funcionals i territorials derivats de les consideracions efectuades en el document d’abast, en els informes de les administracions competents i en les al·legacions estimades en els tràmits d’informació i participació pública”.

La Comissió ha destacat el “ampli procés de participació pública que s’ha desenvolupat durant l’elaboració de la proposta de planejament que excedeix, fins i tot, a la prevista en la pròpia Llei” i ha assenyalat que la proposta d’ordenació “ha tingut en compte les afeccions ambientals existents, els informes sectorials rebuts i la legislació aplicable”. Així, l’òrgan ambiental ha verificat “que totes les possibles afeccions sobre els factors ambientals i territorials susceptibles de ser impactats han sigut previstes en el pla d’ordenació detallada” i que “es constata que les mesures correctores han sigut establides bé en la pròpia ordenació detallada i/o bé mitjançant ordenances, comprovant-se en positiu per a tots els casos i establint algunes millores en la documentació del pla”.

La Declaració Ambiental i Territorial Estratègica ha establit unes mesures o condicions finals que han d’incorporar-se al pla per a la seua aprovació definitiva i que es realitzen a fi de visibilitzar les mesures correctores previstes i contribuir a la seua millor aplicació. Des del departament d’Urbanisme ja s’està treballant per a incloure aqueixos aspectes de cara a l’aprovació definitiva del POD.